Retourbeleid

 

Is de bestelling toch niet helemaal naar verwachting? Dan kun je de items uiteraard retour sturen. Strikkies accepteert retouren binnen 14 dagen na ontvangst van je bestelling. Let op: retourneren is voor eigen rekening. 

Bij de bestelling zit een retourformulier. Ben je het formulier kwijt of heb je hem niet ontvangen, dan kun je hem hier downloaden:

retourformulier strikkies.pdfies

Print het formulier, vul het in en stuur het met je bestelling mee retour. 

Voor het retourneren geldt wel een aantal eisen:

  • het product dient ongewassen en ongedragen te zijn;
  • het product moet voorzien zijn van alle originele labels;
  • items die kapot zijn zullen niet worden geaccepteerd. 
  • items uit de sale kunnen niet retour 

Wat gebeurt er na ontvangst van de producten?

Na ontvangst zal Strikkies het betaalde bedrag binnen zeven werkdagen terugstorten. Retouren kunnen in originele verpakking samen met het ingevulde retourformulier verstuurd worden naar:

STRIKKIES
Maalsteen 1 , 8102 DM , Raalte

Voor vragen kun je altijd contact opnemen met onze klantenservice. 

 

Herroepingsrecht 

Voor fysieke producten

1. Dit artikel is van toepassing wanneer er sprake is van een Overeenkomst tussen Strikkies en Consument. Indien er voor een Klant, niet zijnde een Consument, een aparte procedure voor terugsturen is gesteld, dan is dit vermeld bij het product.

2. De Consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van bepaalde producten (zie uitzonderingen) tijdens de Bedenktijd van minimaal 14 Dagen zonder opgave van reden ontbinden. Strikkies mag de Consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze is niet verplicht om een reden op te geven.

3. De in lid 1 genoemd Bedenktijd gaat in op de Dag nadat de Consument of een vooraf door de Consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

a. Als de Consument of een derde in een bestelling meerdere producten heeft besteld: vangt de Dag aan na ontvangst van het laatste product. 

b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: vangt de Dag aan waarop de Consument of derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen, of

c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de Dag vangt aan waarop de Consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

 

Voor diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd

3. De Consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 Dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Strikkies mag de Consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze is niet verplicht om een reden op te geven. 

4. De in lid 3 genoemde Bedenktijd gaat in op de Dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

 

Verplichtingen van de Consument tijdens de Bedenktijd

5. Tijdens de Bedenktijd is de Consument verplicht om zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. De Consument zal het product alleen uitpakken of gebruiken om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Consument het product slechts mag gebruiken en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

6. Strikkies kan de Consument de kosten van de eventuele waardevermindering van het product welke is ontstaan door verdere gebruik dan toegestaan in lid 1 omschreven in rekening brengen en/of verrekenen met het terug te storten bedrag.

 

Inroepen Herroepingsrecht en kosten

1. Dit artikel is van toepassing wanneer er sprake is van een Overeenkomst tussen Strikkies en Consument. Indien er voor een Klant, niet zijnde een Consument, een aparte procedure voor terugsturen is gesteld, dan is dit vermeld bij het product.

2. Als de Consument gebruik maakt van zijn Herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de Bedenktijd van 14 Dagen door middel van het Modelformulier voor herroeping of op andere duidelijke wijze aan Strikkies .

3. De Consument dient het product zo snel mogelijk terug te sturen naam Strikkies of te overhandigen aan (een gemachtigde van) Strikkies, en in ieder geval binnen 14 Dagen vanaf de Dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, tenzij de Strikkies zelf heeft aangeboden om de producten op te halen. De Consument heeft zich aan de terugzendtermijn in ieder geval gehouden als hij het product terugzendt voordat de Bedenktijd is geëindigd. 

4. De Consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en in overeenstemming met de door Strikkies verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

5. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het Herroepingsrecht ligt bij de Consument.

6. Indien de Consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst aanvangt tijdens de Bedenktijd, is de Consument Strikkies een bedrag verschuldigd dat gelijk is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door Strikkies al is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.

7. Als de Consument gebruik maakt van zijn Herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege (automatisch) ontbonden.

8. Indien de Consument op elektronische wijze via de Website van Strikkies een verklaring tot ontbinding uitbrengt, stuurt Strikkies na ontvangst van deze melding zo snel mogelijk een ontvangstbevestiging.

9. Indien de Consument de volledige bestelling retourneert vergoedt Strikkies alle betalingen van de Consument, inclusief eventuele leveringskosten en administratiekosten, zo snel mogelijk maar ten minste binnen 14 Dagen volgend op de Dag waarop de Consument hem de herroeping meldt. Tenzij Strikkies aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de Consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, afhankelijk welk tijdstip eerder valt. 

10. Als de Consument een of meerdere artikelen uit de bestelling houdt, dan krijgt de Consument alleen de kosten van de rest van de bestelling terug, niet de verzendkosten of eventuele administratiekosten.

11. De kosten voor het (terug)verzenden van de te retourneren producten aan Strikkies komen voor rekening van de Consument.

12. Strikkies gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel welke de Consument heeft gebruikt, tenzij de Consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de Consument.

13. Als de Consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Strikkies de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

 

Uitzonderingen Herroepingsrecht

1. Het Herroepingsrecht is niet van toepassing op producten en diensten die hiervan wettelijk zijn uitgesloten. Hieronder vallen in ieder geval (maar niet uitsluitend): 

a. Volgens specificaties van de Consument vervaardigde producten, die niet samengesteld zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Consument, of die duidelijk voor een specifiek persoon bestemd zijn;

b. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;

c. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

d. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

e. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

f. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;

g. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:

• de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Consument; en

• de Consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn Herroepingsrecht verliest.

h. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:

• de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Consument; en

• de Consument heeft verklaard dat hij zijn Herroepingsrecht verliest zodra Strikkies de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;

i. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door Strikkies worden aangeboden aan de Consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;

j. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;

k. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode voor uitvoering is overeengekomen;

l. producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Strikkies geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;

m. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:

• de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Consument; en

• de Consument heeft verklaard dat hij zijn Herroepingsrecht verliest zodra Strikkies de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;

n. Pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten van personenvervoer;

o. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 Dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop Strikkies geen invloed heeft.